خدمات فنی و مهندسی ساختمان

طراحی نقشه های معماری، محاسبه سازه و تاسیسات و نظارت بر اجرای ساختمان و ارائه خدمات دفتر فنی و اجری تاسیسات میکانیکی و برقی ساختمان

 

برگ نخست  |  انواع ساختمان سازی  |  انواع سقف ساختمان |  بخش تاسیسات ساختمان |  تماس با ما


 

انواع آجر

انواع آجر شامل الف - آجر باربر و فشاری  ،  ب - آجر سفال تیغه ، ج- آجر نما

انواع آجر باربر فشاری و کوره ای به صورت آجر گری ، سه گل ، آجر توکار ساده ، نما دار ساده و ماشینی در انواع رنگ های قرمز ، سبز ، زرد ، انواع آجر سفال تیغه ای در سایز های 20-10-10 ، 20-20-10 ، 20-10-15 ، 20-20-15

آجر سفال (سفال تیغه و...)  از مصالح لاینفک ساختمان است. با توجه به اینکه امروزه اکثر سازه های ساختمانی بتنی و فلزی می باشند، امّا آجر سفال به شکل ها و فرم های مختلف ساده، سوراخدار و مجوف در سازه های یاد شده و همچنین سازه های آجری به وفور مورد استفاده می باشد.

انواع دیوارهای آجری

دیوار آجری یک نیمه ، دیوار آجری یک آجره ، دیوار آجری 5/1 آجره ، دیوار یک آجره  و آجرمجوف ، دیوار آجری توخالی ، صندوقه ای ، دیوار آجری حفره ای بال کبوتری ، دیوار آجری حفره ای جناغی

دیوار آجری یک نیمه

دیوار آجری یک نیمه معمولاً برای جداسازی فضاها از یکدیگر قرار می گیرد. پیوند در دیوارهای یک نیمه آجری که با آجر فشاری ساخته می شود به اندازه نصف طول آجرسفال می باشد. در مواردی ساختن دیوار یک نیمه آجری برای بُعدی طویل امکانپذیر نمی باشد، در چنین شرایطی از وجود لابند و لاریز استفاده می شود.

ایزومتری دیوار یک نیمه دو سر بسته

اجرای لاریز و لابند در دیوار یک نیمه

ریسمان کشی و ملات کشیدن

نحوه ترازسازی دوسر دیوار توسط شمشه و تراز

دیوار یک آجره

برای جداسازی فضاها و دیوارهای کناری ساختمانهای کوچک کاربرد دارد. در دو نوع الف دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته و ب - دیوار یک آجره با پیوند بلوکی اجرا می گردد.

دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

این پیوند از نظر نما زیبا، امّا از اتصالات دارای بندهای برشی فراوان است. در این آجر کاری، شروع رج از نبش بوده و ابتدا سر نما و سپس راسته نما و به همین شکل تا آخر رج تکرار می شود. اگر شروع رج دو سه قدی باشد، بعد از آن سرنما و سپس راسته نما و مجدداً سرنما و تکرار پیوند تا آخر فراهم می آید.پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود. اندازه لابند و لاریز در این دیوار 4/1 طول آجرسفال است.

دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته

دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

در پیوند بلوکی ضوابط پیوند یابی از پلان شطرنج مورد نظر می باشد.

در پیوند بلوکی، اولین رج تمام قطعات به کار رفته سر نما می باشد. دومین رج از نبش دیوار با شروع دو سه قدی و سپس آجر نما به شکل راسته نما به کار می رود.

پیوند رج سوم مانند رج اول و پیوند رج چهارم مانند رج دوم و به همین ترتیب تا آخر در سایر رج ها اجرا می شود.

اندازه لابند در این دیوارسازی 4/1 و لاریز در یک رج 4/1 و در رج دیگر 4/3 طول آجرنما است.

شماتیک دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

دیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته

این پیوند از نظر نما زیبا، امّا از اتصالات دارای بندهای برشی فراوان است.

این دیوار باربر است و پیوند آن در شروع از نبش، از یک طرف آجر سر نما و بعد از آن راسته نما و مجدداً سرنما و تکرار راسته نما و سر نما تا پایان رج است. در طرف دیگر دیوار در پشت سر نما از نبش سه قدی که دارای طولی به اندازه 4/3 آجر سفال است، استفاده می شود، سپس سر نما و بعد راسته نما، مجدداً سرنما و تکرار آن ها تا انتهای دیوار بنایی می شود.

برای ساختن رج دوم آجرهای به کار رفته در ناحیه جلو را با قطعات آجر سفال پشت دیوار جابه جا می سازیم.

شماتیک دیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته

بند برشی دردیوار 5/1 آجره با پیوند کله و راسته

دیوار 5/1 آجره با پیوند بلوکی

در پیوند بلوکی ضوابط پیوند یابی از پلان شطرنج مورد نظر می باشد.

شروع این دیوار از نبش در رج اول با 4 سه قدی، سپس از یک طرف سرنما و از طرف دیگر راسته نما خواهد بود.

شروع رج دوم در نبش از 3 تا سه قدی استاده می شود. در این رج چینی، جای راسته نما و سر نما عوض شده، پیوند و اتصالات این دیوارسازی 4/1 آجرسفال و بدون هیچ گونه بند برشی خواهد بود.

اندازه لابند در این دیوارسازی 4/1 و لاریز در یک رج 4/1 و در رج دیگر 4/3 طول آجر سفال است.

دیوار 5/1 آجره با پیوند بلوکی

هشته گیر نری و مادگی

زمانی که نمی توانیم دیوار را به شکل وتقاطع اجرا کنیم، در دیوار سازی یک نیمه، یک آجره، 5/1 آجره و ... مبادرت به اجرای هشتگیر مادگی (گود) و نری (برجسته) با کم و زیاد کردن محلی از رج که اندازه آن مورد نظر است، می شود. اندازه این مادگی و نری 4/1 تا 2/1 آجر سفال است.

قسمتی از دیوار متقاطع مورد نظر بعداً به شکل عمود بر دیوار سازی قبلی بنایی و در هشته گیر نشست خواهد کرد، که تا حدی سبب پیوند می شود.

با توج داشت اولاً زایده ملات در هشته گیر نباشد، ثانیاً محل هشته گیر کاملاً خیس شده و این محل با غوطه چینی اصولی بنایی شود.

اجرای لاریز و هشته گیر گود ومادگی

اجرای لابند و هشته گیر برجسته و نری

دیوار یک آجره مجوف و آجر مجوف

آجرمجوف

برای جداسازی فضاها و دیوارهای کناری ساختمانها که در تماس با فضای آزاد می باشند، کاربرد دارد.

استفاده از این دیواره برای دیوارهای خارجی ساختمان به لحاظ سبکی وزن، عایق حرارتی و عایق صوتی مورد توجه می باشد.

ضمناً برای جداسازی فضاهای طویل مانند اطاق ها، راهروهای طولانی و غیره از این دیوار که دارای ایستایی بوده و ضمناً عایق صوتی جالبی می باشد، استفاده می شود.

دیوار آجری مجوف + اندود + قرنیز و کفپوشپوشش سقف تیرچه + اندود زیر سقف

دیوارهای آجری صندوقه ای

در زمانی نه چندان دور این دیوار به عنوان عایق حرارتی، برودتی و صوتی برای قسمت های خارجی، حیاط و غیره به وفور مورد استفاده بود. در اینجا دو نوع پیوند از اینگونه دیوارها بیان می شود.

در نوع اول با استفاده از دو آجرسفال طولی و دو آجرسفال عرضی که به صورت تیغه ای و برای عرض دیوار 20 سانتیمتری بنایی می شود. این چینش باعث ایجاد فضای خالی به ابعاد 10*20 سانتیمتری می شود.

در نوع دوم پس از بنایی یک ردیف تیغه ای، یک ردیف مفروش سازی آجر سفال در حالت تخت به شکل سرنما سبب اتکاء، اتصال و پیوند بیشتر در این نوع دیوارسازی می شود.

ملات این نوع دیوارسازی بیشتر از ملات گچی می باشد.

دیوار صندوقه ای، دو راسته و یک کله تیغه ای، تیغه ای و رج تخت

دیوار آجری حفره ای بال کبوتری

این دیوار معمولاً برای پیشگیری از چشم انداز خارجی به داخل ساختمان و همچنین در مناطق کویری برای کاهش اثرات بادهای سهمگین و غبارآلود و غیره به کار می رود.

برای زیبا سازی نماو نمود هر چه بیشتر ابتدا با هِرّه بندی به شکل کلاف کشی برجسته به اندازه 2 سانتیمتر در راستای عمود بر مرکز دیوار و در چهار طرف اجرا می شود.

حاشیه بندی پس نشین در راستای افق اجرا شده و مجدداً مبادرت به هِرّه بندی برجسته می شود. در این آجر کاری با رعایت دو راسته و یک کله در بین آنها شبکه آجر کاری و حفره ای به شکل بال کبوتری اجرا می شود.

دیوار آجری حفره ای بال کبوتری

دیوار آجری حفره ای جناغی

این دیوار سازی نیز با هِرّه بندی برجسته در راستای عمود بر مرکز دیوار اجرا می شود. معمولاً شروع و ختم هِرّه بندی با کلوک، دو قدی پخ، سه قدی پخ و تمام پخ از دو طرف با یکدیگر اجرا می شود.

رج لاچسبان عمودی و افقی با رعایت پس نشین سبب زمینه کار می شود.

آجر سفال اصطلاحاً پا با رعایت فضای خالی در راستای رج لاچسبان مستقر می گردد.

آجرها از ناحیه سر و پا پخ شده و با رعایت ریسمانکشی سبب استقرار رج اول می شود.

در ناحیه سر، قطعات آجرسفال به شکل افقی بر سر قطعات جناغی نشست خواهد کرد.

در این اجرا یک رج برای اتصال و پیوند با آجرهای جناغی در ناحیه سر به کار می رود، سپس رج دوم با رعایت فضای خالی سبب استقرار پای دیگری از حفره های جناغی می شود.

تکرار رج های ذکر شده، سبب شکل گیری نمای حفره جناغی به نام اصطلاحاً  7 و 8 در دیوارسازی حفاظ جلوی پنجره و غیره خواهد شد.


آدرس ایمیل جهت تماس : mojtaba.mina@gmail.com

تلفن همراه : 09170041212

All Rights Reserved By Eng.Mina Group  

Year 2002 - 2018