خدمات فنی و مهندسی ساختمان

طراحی نقشه های معماری، محاسبه سازه و تاسیسات و نظارت بر اجرای ساختمان و ارائه خدمات دفتر فنی و اجری تاسیسات میکانیکی و برقی و ساختمان

 

برگ نخست  |  انواع ساختمان سازی  |  انواع سقف ساختمان  |  بخش تاسیسات ساختمان |  تماس با ما


 

صورت وضعیت موقت و قطعی  PMS Provisional Monthly Statement

گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمتهای توافق شده. صورت وضعیت می تواند موقت و می تواند قطعی باشد. پیمانکار معمولا در انتهای هر ماه و یا طبق قرارداد فی مابین مقادیر کارکرد عملیاتش در آن ماه  یا مدت معین را در قیمتهای توافق شده ضرب کند و با ضرائب توافق شده درخواست مالی خود را ارائه کند. مهلت پرداخت صورت وضعیتهای موقت ۱۰ روز رسیدگی در مشاور و ۱۰ روز رسیدگی و پرداخت در کارفرما می باشد.

 

تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی از نظر شرایط عمومی پیمان در چیست و تهیه و تایید آن چه مزیتی دارد؟

در اینجا تفاوت تبصره یک ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان با ماده ۴۰ آن ، پاسخ سوال فوق را خواهد داد : طبق تبصره یک ماده ۳۴ حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت ، طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود ( و به عبارتی طبق فرجه های قانونی ماده ۳۷ رسیدگی و تایید می گردد ) که اگر بر اساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی های وی از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات وی بی درنگ آزاد می شود و اما طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده رابراساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. ( و اینبار رسیدگی به این صورت وضعیت نه طبق روند ماده ۳۷ بلکه طبق روند اعلام شده در ماده ۴۰ خواهد بود که ممکن است ماهها و در پروژه های خیلی بزرگ حتا بیش از سالهابه درازا بینجامد). همانگونه که ملاحظه می شود صورت وضعیتی که طبق تبصره یک ماده ۳۴ تهیه می شود همان صورت وضعیت موقت ماقبل قطعی خواهد شدو یکی از بهترین کاربردهای آن آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار است که در صورت رعایت تبصره مذکور نیازی نیست که تا پایان رسیدگی به صورت وضعیت قطعی نزد کارفرما بماند و می تواند با ارائه صورت وضعیت ماقبل قطعی و داشتن شرایط لازم ، ضمانتنامه انجام تعهداتش را سریعا آزاد کند.

 

قیمت کارجدید یا متمم قرارداد   Contract Amendment

پس از شروع عملیات اجرایی، پیمانکار با وضعیتی در اجراء روبرو می شود که شرح آن عملیات بصورت آیتم فهرست ( پایه ) و بصورت ستاره دار ( غیر پایه ) در فهرست بهای منضم به پیمان دیده نشده است. پیمانکار بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بایستی آنالیز هزینه اجراء آن عملیات را به مشاور و کارفرما کتبا اعلام نماید و پس از توافق از نظر قیمت آن عملیات را انجام می دهد که به نام قیمت جدید معروف است. به عبارت دیگر می شود بدین گونه تعریف کرد که : در طول اجرای پروژه پیمانکار عملیاتی جهت اجراء برایش ابلاغ می شود.(از طرف مشاور یا کارفرما) که در فهرست بهای منظم به پیمان نه بصورت ردیف و نه بصورت ستاره دار در قیمت واحد پیش بینی نشده است. در اینصورت ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت جدید جاری است.

تذکر: تهیه آنالیز قیمت جدید باید توسط امضاء کنندگان قرارداد تهیه شود وگرنه با امضاء سرپرست کارگاه از نظر حقوقی ایراد دارد.

تذکر: در یک پروژه حداکثر سقف ریالی اقلام قیمت جدید ۱۰ درصد مبلغ پیمان است.

 

صورتجلسه یا مستندات پیمان فی ما بین    Proceedings Minute 

در یک پروژه دو ردیف دارد.صورتجلسه مقدار و صورتجلسه هماهنگی

صورتجلسات هماهنگی : عمدتا جهت تصمیم گیری های کلان و تصویب مصالح انجام میگیرد.

صورتجلسه مقدار : هر آنچه که در نقشه ها بعد ندارد و یا دفنی است و پوشیده می شود و یا در آینده جهت کنترل آن نیاز به مطالب تکمیلی است مانند عملیات خاکبرداری ، لوله کشی ، کابل کشی و به جهت تسریع در روند رسیدگی آینده و حضور به ذهن داشتن افراد مقیم توصیه شده است صورتجلسه گردد

 

دستور کار 


آدرس ایمیل جهت تماس : mojtaba.mina@gmail.com

تلفن همراه : 09170041212

All Rights Reserved By Eng.Mina Group  

Year 2002 - 2018